Kierunki badań naukowych

 

Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

 • Konsekwencje zdrowotne starzenia się układu immunologicznego; immune-aging, inflamm-aging pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zembroń-Łacny, prof. UZ
 • Wpływ zimna i hipoksji normobarycznej na komórkowe i molekularne mechanizmy regeneracji tkanek; rola mediatorów zapalenia pod kierunkiem dr hab. Miłosz Czuby, prof. UZ
 • Rola stresu oksydacyjnego i czynników zapalnych w starzeniu się mięśni szkieletowych i układu krwiotwórczego - pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zembroń-Łacny, prof. UZ
 • Dieta przeciwzapalna i substancje immunomodulujące w regulacji odpowiedzi zapalnej i immunologicznej - pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Zembroń-Łacny, prof. UZ
 • Nowatorskie metody rehabilitacji z wykorzystaniem ćwiczeń inercyjnych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu oraz po zabiegach chirurgicznych pod kierunkiem dr hab. Mariusza Naczka, prof. UZ.

 

Katedra Higieny i Epidemiologii

 • Genetyczne uwarunkowania uzależnień od środków psychoaktywnych i nikotyny pod kierunkiem dr Jolanty Chmielowiec oraz Krzysztofa Chmielowiec
 • Genetyczne uwarunkowanie aktywności fizycznej i sukcesów w sporcie dr Jolanty Chmielowiec oraz Krzysztofa Chmielowiec.
 • Psychologiczne uwarunkowania uzależnień od substancji psychoaktywnych dr Jolanty Chmielowiec oraz Krzysztofa Chmielowiec.

 

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii

 • Zdrowie seksualne, relacje w związku, zdrowie publiczne, jakość życia, zachowania zdrowotne, HIV/AIDS, ryzykowne zachowania seksualne, zaburzenia seksualne, profilaktyka i promocja zdrowia pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego
 • Szumy uszne, fizjologia i patologia układu słuchowego, schorzenia psychologiczne w chorobach układu słuchowego pod kierunkiem dr Agnieszki Szczepek.
 • Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów pod kierunkiem dr hab. Joanny Mazur, prof. UZ

 

Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy

 • Uwarunkowania zaburzeń głosu oraz profilaktyka i promocja zdrowia w logopedii pod kierunkiem dr hab. Ewy Skorek, prof. UZ

 

Zakład Farmakologii i Toksykologii

 • Wpływ pandemii związanej z choroba covid-19 na stan psychiczny Polaków oraz na dostęp do pomocy psychiatrycznej i psychologicznej pod kierunkiem profesor Elżbiety Nowakowskiej
 • Charakterystyka i ocena skutków infekcji wirusem SARS-COV-2 w populacji chorych leczonych onkologicznie oraz w populacji chorych z wyłączeniem chorób onkologicznych pod kierunkiem profesor Elżbiety Nowakowskiej
 • Zatrucia środkami psychoaktywnymi i lekami pacjentów konsultowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym w latach 2016-2019 pod kierunkiem dr Sylwii Michalak

 

Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

 • Analiza potencjału patogenności i rozpowszechnienia lekooporności u szczepów komensalnych E.coli człowieka i zwierząt ważnych dla człowieka pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Baldy-Chudzik, prof. UZ
 • Biofilm bakteryjny na materiałach drukowanych w 3D służących do zespoleń kostnych pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Baldy-Chudzik, prof. UZ
 • Zróżnicowanie wirusów HPV u pacjentek z niejednoznacznymi wynikami cytologicznymi i analiza molekularna profilu ekspresji mikroRNA związanego z zakażeniem papillomawirusem kostnych pod kierunkiem dr Justyna Mazurek-Popczyk

 

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

 • Genetyka bólu pod kierunkiem dr hab. Michała Gacy, prof. UZ

 

Katedra Immunologii

 • Immunologiczne aspekty zmian w płynach ustrojowych u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi pod kierunkiem dr hab. Agaty Matejuk, prof. UZ
 • Wpływ mechanizmów starzenia się na zmiany w składzie i funkcjach komórek układu odpornościowego dr hab. Agaty Mat

 

Klinika Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Gastroenterologii

 • Wpływ NOAC na krwawienia z przewodu pokarmowego u osób w wieku podeszłym, czy rzeczywiście bezpieczne, analiza pacjentów O. Wewnętrznego
 • Zmiany ultrasonograficzne w mięśniu naramiennym w stanie przedcukrzycowym
 • Wpływ systematycznych ćwiczeń fizycznych metodą tai-chi na stan zdrowia pacjentów w populacji geriatrycznej
 • Profilaktyka chorób przewlekłych, styl życia i jej wpływ na długowieczność
 • Wpływ pandemii na dostępność do usług medycznych pacjentów z chorobami rzadkimi – ch. Gauchera i Fabre’go
 • Powikłania po infekcji COVID obserwowane na O. Wewnętrznym - przewód pokarmowy
 • Czy stworzenie stanowisk intensywnego nadzoru gastrologicznego będzie mało wpływ na przeżywalność i bezpieczeństwo pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego?

 

Katedra Kardiologii Interwencyjnej I Kardiochirurgii

 • Leczenie interwencyjne i zachowawcze choroby niedokrwiennej serca
 • Przezskórne interwencje strukturalne
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób układu krążenia
 • Interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu serca

 

Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej

 • Tematyka dotyczy głównie onkologii urologicznej oraz ocena wyników czynnościowych po leczeniu operacyjnym
 • Embolizacja naczyń sterczowych w ŁRS i nawracającym krwiomoczu
 • Markery molekularne raka stercza

 

Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej

 • Krzywa uczenia w małoinwazyjnych operacjach przepuklin pachwinowych u dzieci sposobem PIRS
 • Ocena genetyczna u pediatrycznych pacjentów z zastawkami cewki tylnej, praca wieloośrodkowa
 • Czy pandemia Covid-19 opóźniła rozpoznawalność oraz pogorszyła przebieg pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, praca dwuośrodkowa
 • Postępowanie w przypadkowo rozpoznanym uchyłku Meckela – praca poglądowa na podstawie kwestionariusza dla oddziałów chirurgii dziecięcej w Polsce
 • Ocena skuteczności dwuetapowej, laparoskopowej operacji jąder brzusznych sposobem Shehata
 • Krzywa uczenia w operacjach dystalnego spodziectwa techniką elongacji cewki moczowej
 • Czy wiek jest czynnikiem pogarszającym rokowanie u dzieci z guzem Wilmsa
 • Cystografia mikcyjna u noworodków z przepukliną oponowo-rdzeniową i pęcherzem neurogennym jako czynniki prognostyczny i rokowniczy

 

Katedra Pediatrii

 • Główne zainteresowania naukowo-badawcze są związane z kamicą moczową, tubulopatiami oraz uwarunkowanymi genetycznie chorobami nerek. W tym zakresie współpracujemy z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicą. Bierzemy m.in. udział w następujących projektach:
 • Uwarunkowane genetycznie tubulopatie w Polsce w ramach Polskiego rejestru (POLtube) – współkoordynator projektu (dr hab. med. Marcin Zaniew)
 • Określenia podłoża genetycznego zastawek cewki tylnej (ośrodek koordynujący: Uniwersytet w Bonn, Niemcy) – koordynator projektu w Polsce (dr hab. med. Marcin Zaniew)
 • Ocena fenotypu nerkowego i pozanerkowego oraz poszukiwanie markerów predykcyjnych mutacji HNF1B u dzieci z wadami nerek (badania własne)

 

Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 • Małe Niekodujące RNA jako marker prognostyczny w leczeniu nowottoworów głowy i szyi
 • Rola wirusa HPV w rozwoju nowotworów głowy i szyi
 • Nowotwory niezłośliwe gruczołów ślinowych
 • Chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii

 • Ryzyko sercowo-naczyniowe u młodych kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej
 • Epidemiologia cukrzycy w Polsce
 • Prediabetes, czynniki ryzyka, prewencja cukrzycy typu 2
 • Cukrzyca MODY 5
 • Zaburzenia osi tyreotropowej u pacjentów z hemofilią A i hemofilią B
 • Zaburzenia funkcji przytarczyc u pacjentów z hemofilią A i hemofilią B

 

Zakład Medycyny Sądowej

 • Badania powierzchni przełomów kości oraz korelacja wyników uzyskanych w badaniach makroskopowych, mikroskopowych i badaniach obrazowych
 • Ocena Przydatności polimorfizmów insercyjno-delecyjnych w genetyce sądowej
 • Wykorzystania metod obrazowania medycznego w badaniach zmienności międzyosobniczej czaszki oraz szkieletu pozaczaszkowego w aspekcie identyfikacji szczątków ludzkich
 • Badanie zmienności cech ręki człowieka w aspekcie przestępczości seksualnej i identyfikacji osobniczej

 

Katedra Hematologii

 • Rola sygnałowania purynergicznego w układzie krwiotwórczym – projekt prowadzony wspólnie z prof. Mariuszem Z. Ratajczakiem
 • Czynniki powikłań zatorowo-zakrzepowych w chorobach nowotworowych
 • Morfologiczne czynniki predykcyjne powikłań zatorowo-zakrzepowych w przebiegu COVID-19
 • Zmiany w układzie krwiotwórczym w trakcie i po przechorowaniu COVID-19

 

Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń

 • Ocena wartości nowoczesnych technologii ultrasonograficznych: ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, ultrasonografii mikro-przepływowej i wzmacnianej kontrastem w monitorowaniu chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty
 • Badania nad identyfikacją niestabilnej blaszki miażdżycowej i stworzeniem systemu inteligentnego wspomagania analizy obrazu ultrasonograficznego blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych
 • Badania nad zależność pomiędzy lordoza lędźwiową a nie zakrzepowymi zwężeniami żył biodrowych

 

Katedra Chorób Zakaźnych

 • Realizacja szczepień ochronnych przez migrantów z Ukrainy przebywających w Polsce i czynniki wpływające na wyszczepialność (projekt badawczy Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020)
 • Wiedza, postawy i praktyki uczniów szkół średnich w zakresie COVID-19
 • Wpływ interwencji edukacyjnej na wiedzę i postawy uczniów szkół średnich w zakresie COVID-19 (projekt badawczy CM UZ w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty UM)
 • Ocena postaw społecznych wobec zakażenia SARS-Cov-2 i choroby COVID-19 w różnych środowiskach
 • Odporność poszczepienna, realizacja szczepień ochronnych przeciw grypie i czynniki wpływające na wyszczepialność
 • Epidemiologia krwiopochodnych zakażeń HBV, HCV i HIV wśród personelu medycznego w Polsce

 

Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii

 • Identyfikacja nowych genów predyspozycji do rozwoju nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, jajnika, jelita grubego i prostaty
 • Identyfikacja markerów genetycznych i środowiskowych (mikro i makroelementów) związanych z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe i mających związek z przeżyciem
 • Tworzenie biobanku i rejestrów osób z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi z danymi rodowodowo-klinicznymi
 • Opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka raka piersi, jajnika i jelita grubego

 

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej

 • Diagnostyka obrazowa stanów nagłych
 • Diagnostyka obrazowa w onkologii
 • Radiologia interwencyjna

 

Klinika Kardiologii

 • Elektrofizjologia
 • Niewydolność serca
 • Choroba niedokrwienna serca

 

Katedra Medycyny Paliatywnej

 • Ocena jakości życia chorych na nowotwory
 • Prognozowanie czasu przeżycia chorych w opiece paliatywnej
 • Integracja medycyny paliatywnej i onkologii
 • Wczesna opieka paliatywna
 • Postawy studentów medycyny wobec eutanazji

 

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
w latach 2015/2016 - 2018/2019

 

Tematyka naukowa realizowana przez pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu wpisuje się w obszary badawcze o strategicznym znaczeniu, tj. priorytetu zdrowie i nowe technologie dla gospodarki, które są opisane w postaci Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych zweryfikowanych i uzupełnionych na podstawie rezultatów realizowanego Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. W ostatnich latach, pracownicy Wydziału zrealizowali i nadal realizują (samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami badawczymi w kraju, jak i zagranicą) następujące projekty naukowe, finansowane w ramach funduszy krajowych, jak i międzynarodowych.

 1. TANITA Healthy Weight Community Trust: An attempt to explore selected aspects of the bone-fat axis function in humans. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Błogowski (zakończenie 2014 r.)
 2. NCN Opus 6: Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych. Wykonawca dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny (2011/03/B/NZ7/01764 zakończenie 2016 r.)
 3. Iuventus Plus: Analiza wybranych aspektów patogenezy nowotworów żołądka u ludzi. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Błogowski (0032/IP1/2015/73 zakończenie 2016 r.)
 4. MNiSW Program Rozwój Sportu Akademickiego: Infekcje górnych dróg oddechowych u sportowców; immunologiczna ocena zagrożenia. Wykonawcy: mgr Barbara Morawin, dr Andrzej Pokrywka, dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny (0008/RS2/2013/52 zakończenie 2016 r.)
 5. MNiSW Program Rozwój Sportu Akademickiego: cfDNA nowy wskaźnik w monitorowaniu obciążeń treningowych i stanu przemęczenia. Kierownik dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny (0047 RS3 2015 53 zakończenie 2017 r.)
 6. TANITA Healthy Weight Community Trust: Lipoxins and resolvins in obesity and obesity-related cancer. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Błogowski (zakończenie 2017 r.)
 7. NCN Preludium 11: Apoptotyczne mechanizmy starzenia się mięśni szkieletowych. Kierownik mgr Barbara Morawin, Opiekun naukowy dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny (2016/21/N/NZ7/03329 zakończenie 2019 r.)
 8. NCN Opus 10: Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od środków psychoaktywnych: poszukiwanie endofenotypu związanego z deficytem układu nagrody w populacji osób obciążonych uzależnieniem od narkotyków. Wykonawca dr Jolanta Chmielowiec (UMO-2015/19/B/NZ7/03691 zakończenie 2019 r.)
 9. NCN Miniatura 1: Charakterystyka struktury i porównanie wysp trzustkowych szczura szczepu Wistar oraz modelu szczura z cukrzycą typu II Zucker Diabetic Fatty. Kierownik dr Agnieszka Kilanowska (DEC-2017/01/X/NZ4/00808 zakończenie 2018 r.)
 10. NCN Miniatura 1: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej. Kierownik dr Iwona Towpik (DEC-2017/01/X/NZ5/01133 zakończenie 2018 r.)
 11. NCN Miniatura 2: Określenie związku mutacji w wybranych genach naprawy DNA z dziedziczną predyspozycją do raka piersi u mężczyzn. Kierownik dr n. med. Marek Szwiec (Dec-2018/02/X/NZ2/02685 zakończenie 2019 r.)
 12. Konsorcjum Kliniczne Analiz Proteomiki Raka. Clinical Proteomic Tumour Analysis Consortium, CPTAC. Współpraca dr Pawła Jarmużka z zespołem Z-du Genetyki i Patomorfologii PUM  w ramach umowy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Międzynarodowym Instytutem Onkologii Molekularnej w Poznaniu przy współudziale Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Aktualizacja:20-04-2021