Historia

 

Powstanie Collegium Medicum w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzedziło powołanie kierunku lekarskiego, a następnie utworzenie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu był wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego i władz samorządowych Województwa Lubuskiego oraz Miasta Zielona Góra. Pierwsze spotkanie poświęcone poszerzeniu kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim o kierunek lekarski odbyło się 22 marca 2010 r. Spotkaniu przewodniczył ówczesny Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Czesław Osękowski. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jolanta Fedak (pełniąca funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej), Marek Twardowski (pełniący funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia), Bożenna Bukiewicz - Poseł RP, Elżbieta Polak - Wicemarszałek (dziś Marszałek Województwa Lubuskiego), Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona. W dniu 29 marca 2010 r. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał Zespół ds. poszerzenia oferty kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim w zakresie nauk medycznych.

Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 27 kwietnia 2015 roku podjął uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Po pięciu latach zabiegów i starań, 19 maja 2015 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska wydała decyzję o przyznaniu Wydziałowi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

Na podstawie Uchwały Nr 492 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk Zdrowia podzielony został na dwie odrębne struktury, z których jedną stanowił Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 1).

Wydział zyskał uprawnienia do prowadzenia do prowadzenia: 1) jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych (profil praktyczny) na kierunku lekarskim, 2) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku pielęgniarstwo, 3) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólnoakademicki) na kierunku wychowanie fizyczne, 4) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil praktyczny) na kierunku wychowanie fizyczne.

W pierwszej strukturze organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu znalazły się: 1) Katedra Chorób Wewnętrznych, w tym Zakład Pielęgniarstwa, 2) Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej, w tym Zakład Biologicznych Podstaw Sportu oraz Zakład Wychowania Fizycznego, 3) Zakład Anatomii, 4) Zakład Histologii, 5) Zakład Fizjologii, 6) Zakład Patomorfologii, 7) Zakład Medycyny Sądowej, 8) Zakład Patofizjologii, 9) Zakład Farmakologii i Toksykologii.

Od momentu powołania Wydział intensywnie rozwijał się. W jego strukturze powołano wiele nowych jednostek, w których zatrudnienie znalazła wybitna kadra akademicka, podjęto współpracę z doświadczonymi klinicystami. W 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową (Uchwała Nr 419/2017 r z dnia 7 września 2017 r.), a Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego kategorię naukową "B" (Decyzja Nr 898/KAT/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.).

Od roku ak. 2017/2018 zmieniono profil kształcenia na kierunku lekarskim z praktycznego na ogónoakademicki oraz wprowadzono kształcenie na tym kierunku w ramach studiów niestacjonarnych, a także poszerzono od roku ak. 2018/2019 ofertę kształcenia o stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Od stycznia 2019 r. kształcenie na kierunku pielęgniarstwo ma miejsce także w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, które jest rozbudowywane w Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej z myślą o studentach kierunku lekarskiego.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi jako jednostka w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego został zniesiony z dniem 2 października 2019 roku 2). Dotychczasowe jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu włączone zostały w struktury nowo powołanych Instytutów: Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, a prowadzenie studiów na kierunkach: lekarskim (studia magisterskie), pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia), ratownictwo medyczne (studia pierwszego stopnia) powierzono nowo utworzonemu Collegium Medicum, do którego włączono także Centrum Symulacji Medycznej. Taka struktura obowiązywała do 30 października 2020 roku 3).

Od 30 października 2020 roku Collegium Medicum znajduje się w Pionie Prorektora ds. Collegium Medicum, a w jego strukturze organizacyjnej wyróżniono (na krótko): Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Centrum Symulacji Medycznej oraz Centrum Egzaminów Medycznych 3), a następnie z dniem 25 listopada 2020 roku: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Centrum Symulacji Medycznej wraz z Centrum Egzaminów Medycznych 4).

Władze poprzednich kadencji

Kadencja 2015-2016
Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. n.med. Marek Spaczyński
Prodziekani: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ, dr Ewa Skorupka, dr n.med. Paweł Jarmużek

Kadencja 2016-2019
Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
Prodziekani: dr hab. n.med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ, dr Ewa Skorupka, dr n.med. Paweł Jarmużek

Kadencja 2019-2020
Pełnomocnik ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. n.med. Maciej Zabel  (do 31 XII 2019)
Prorektor ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. n.med. Maciej Zabel (od 1 I 2020)
Dziekan Collegium Medicum: dr hab. n.med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ
Prodziekani: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ (do 31 XII 2019), dr hab. Magdalena Gibas-Dorma, prof. UZ (od 01 IV 2020)

_____________________________

1) Uchwała Nr 492 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk Zdrowia, utworzenia Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz uprawnień do prowadzenia kierunków studiów.

2) Uchwała Nr 559 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

3) Uchwała Nr 32 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej.

4) Uchwała Nr 59 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej struktury organizacyjnej Collegium Medicum.

 

Aktualizacja: 10-12-2020 (ems)