Interesariusze zewnętrzni

Rodzaj, zakres i zasięg działalności instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawców, z którymi Collegium Medicum współpracuje w zakresie projektowania i realizacji programów studiów, jest zgodny z dyscyplinami nauk medycznych i nauk o zdrowiu, do których przyporządkowane są kierunki studiów prowadzone w Collegium, koncepcją i celami kształcenia oraz wynikającymi z nich obszarami działalności zawodowej, a także z wyzwaniami zawodowego rynku pracy.

Współpraca z instytucjami jest prowadzona systematycznie i przybiera zróżnicowane formy - adekwatnie do celów kształcenia i potrzeb wynikających z realizacji programu studiów i osiągania przez studentów efektów uczenia się, np. projektowanie i udoskonalanie programu studiów (udział w radach programowych), organizacji praktyk i staży, wolontariatów, wizyt studyjnych, realizacji prac etapowych i dyplomowych, udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu zajęć i weryfikacji efektów uczenia się oraz certyfikacji, analiza potrzeb rynku pracy i losów absolwentów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Medicum na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, itp.

Wielospecjalistyczny Szpital w Gorzowie Wielkopolskim
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
105 Szpital Wojskowy w Żarach
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDKOL
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Szpital Na Wyspie w Żarach

Aktualizacja: 10-04-2021