Misja i strategia

Misja

Zasadniczym celem Collegium Medicum jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zapewniającej świadczenie usług medycznych dla społeczeństwa kierując się zasadą, że największymi wartościami jest życie i zdrowie. Rozwijać będziemy efektywny proces kształcenia aktualizowany w oparciu o nowe doniesienia naukowe. Wymaga to odpowiednio przygotowanej kadry specjalistycznej zaangażowanej w rozwijanie procesu dydaktycznego i aktualizowanie warsztatu badawczego w celu zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Pozwoli to na poprawę ogólnego stanu zdrowia ludności i zapewnienie odpowiedniej profilaktyki i diagnostyki chorób, co jest podstawą ograniczenia zachorowań, poprawy jakości życia i jego wydłużenia.

Naszym dążeniem jest stworzenie znaczącego ośrodka kształcenia studentów kierunków medycznych zapewniającego uzupełnianie kadry medycznej na miarę ambicji i potrzeb województwa lubuskiego.

Strategia

Jesteśmy jednostką młodą, na dorobku. Stwarza to możliwość szybkiego rozwoju ale też konieczność dużego zaangażowania kadry i środków finansowych. Jako część Uniwersytetu możemy liczyć na jego pomoc, ale nie jesteśmy jednostką samodzielną, gdyż uzależnioną organizacyjnie i finansowo. Realizacja misji Collegium Medicum wymaga ukierunkowania działania w kilku podstawowych sferach i w każdej z nich ludzie i baza dydaktyczno-badawcza odgrywać będą rolę najważniejszą.

Kształcenie jest podstawowym celem każdej jednostki akademickiej. Będziemy rozumieć kształcenie jako proces obejmujący przede wszystkim studentów, ale także kadrę nauczającą. W tym zakresie będziemy dążyć do pozyskania wysokokwalifikowanej kadry z innych uczelni medycznych oraz rozwój kadry lokalnej poprzez stwarzanie warunków rozwoju dydaktycznego i naukowego. Koniecznym jest poszerzenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w zakresie dobrze wyposażonych sal ćwiczeniowych i seminaryjnych oraz bazy bibliotecznej. W tym zakresie konieczna jest współpraca z innymi wydziałami naszego Uniwersytetu, Szpitalem Uniwersyteckim i Centrum Symulacji Medycznych w przekonaniu o konieczności systematycznego i harmonijnego ich rozwoju.

W celu zaspokojenia potrzeb regionu będziemy starać się o otwieranie nowych kierunków studiów w dyscyplinie nauk o zdrowiu. Innym celem będzie otwarcie studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim. Zapewni to dodatkowe środki na rozwój bazy dydaktycznej, zmobilizuje kadrę nauczycielską do dalszego rozwoju i pogłębiania znajomości języka angielskiego tak ważnego w naukach medycznych. Wprowadzenie studentów zagranicznych będzie miało ważny wpływ na umiędzynarodowienie kontaktów studenckich i współpracy naukowej.

Działalność nasza powinna zapewnić studentom obok kształcenia zawodowego, także możliwość kształtowania właściwych postaw etycznych i społecznych.

Rozwój naukowy jest koniecznością, jeżeli myślimy o równomiernym i stabilnym rozwoju Collegium. Rozwój naukowy kadry i naszych studentów powinien być powiązany z rozwojem kształcenia, gdyż nauka i jej zdobycze muszą być implementowane w procesie dydaktycznym. Będziemy więc wspierać rozwój pracowni naukowych i pozyskiwanie pracowników nauki, aby zbudować kilka silnych ośrodków naukowych o charakterze podstawowym, jak i klinicznym. Stworzy to warunki rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej a studentom umożliwi bezpośrednie zapoznanie się i zaangażowanie w prace badawcze w ramach aktywnie działających kół naukowych.

Nowoczesna baza naukowa stwarza szansę na przygotowywanie znaczących publikacji, które są niezbędnym argumentem w pozyskiwaniu grantów naukowych i komercyjnych, a co ważniejsze stopni naukowych. Tylko taka strategia daje nam szanse na rozwój i doganianie uczelni ze znacznie dłuższym doświadczeniem. Dlatego też ważnym elementem rozwoju będzie ścisła współpraca naukowa z tymi ośrodkami, które zapewnią nam dostęp do aparatury, technologii i specjalistów. We współpracy z otoczeniem gospodarczym upatrujemy możliwości pozyskiwania środków finansowych i możliwości innowacyjnych. Ważnym celem będzie uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, co da silny impuls do rozwój kadry naukowej i zatrudnienia najlepszych absolwentów.

Zaangażowanie w działalność kliniczną jest trzecim oczywistym kierunkiem strategii rozwoju Collegium. Szpital Uniwersytecki i kilka innych szpitali głównie w Gorzowie Wielkopolskim, Nowej Soli i Sulechowie są naszą bazą dydaktyczną. Dbałość o wysoki poziom świadczeń medycznych jest wspólnym celem Collegium i jednostek leczniczych, wymagający dbałości o wyposażenie i personel, zapewniający wysoki poziom kształcenia studentów. Będziemy stymulować jednostki lecznicze oraz władze uczelni i województwa w zapewnienie środków finansowych na tworzenie warunków nowoczesnej diagnostyki i terapii. Tak jak w poprzednio przedstawionych kierunkach strategii doceniamy wagę specjalistycznego personelu i konieczność stworzenia warunków do ich doszkalania, bo tylko taka kadra będzie zdolna do wdrażania najnowszych technik i kierunków leczenia. Wspierać będziemy rozwój personelu średniego i kadry zaangażowanej w szeroko pojętą promocję zdrowia.

Naszą ambicją jest także kształcenie podyplomowe absolwentów kierunków medycznych poprzez szkolenie ustawiczne, co perspektywę rozwoju zawodowego i naukowego. Angażujemy kadrę i studentów w popularyzowaniu aktualnej i rzetelnej wiedzy medycznej i prozdrowotnej. Wszystkie powyższe działania mają na celu poprawę sytuacji mieszkańców województwa lubuskiego, zwiększając dostępność do opieki medycznej i źródeł wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Naszym priorytetem jest więc także rozwój Collegium Medicum jako znaczącego medycznego ośrodka akademickiego pełniącego ważną rolę w znaczeniu społecznym, przyciągającego ambitnych specjalistów i kandydatów na studia.

Aktualizacja: 18-01-2021 (ems)