Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia

 

Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia – 3-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.

(Źródło: Pixabay)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.

W szczególności, absowent przygotowany jest do:

  • rozpoznawania potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia
  • planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki
  • wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • pomocy jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki
  • przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • współpracy z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie
  • organizowania i podtrzymywania bezpiecznego środowiska opieki i pracy
  • dokumentowania wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki
  • promocji i edukacji zdrowotnej, w tym: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia; wspierania jednostki, rodziny i grup społecznych w prowadzeniu zdrowego stylu życia; uczenia jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia; uczestniczenia w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych
  • działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, w tym: współpracy z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych; współpracy z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej; komunikowania się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu

Zasady rekrutacji

 

Aktualizacja: 06-12-2020 (ems)