Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia

 

Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia – 2-letnie studia o rofilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.

(Źródło: Pixabay)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa, posiada specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, szerokie umiejętności praktyczne i organizacyjne, potrafi korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych, i prowadzić badania naukowe. Może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, prowadzić własną działalność świadcząc zindywidualizowaną opiekę zdrowotną i zarządzać nią.

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki
 • organizować pracę własną i współpracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji
 • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych)
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej
 • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

Zasady rekrutacji

 

Aktualizacja: 06-12-2020 (ems)