Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe studentów na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Regulaminem praktyk zawodowych studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

 

Uchwałą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia nr 17/2021 z dnia 27.10.2021r. praktyki wakacyjne, których z powodu pandemii nie udało się zrealizować po roku akademickim 2020-2021, mogą być realizowane w okresie do 15 września 2022r. Praktyka może być realizowana w trakcie roku akademickiego pod warunkiem, że nie koliduje to z udziałem w zajęciach dydaktycznych i ewaluacji wiedzy studenta.

 

Dokumenty (formularze dostępne na stronie CM w zakładce STUDIA – PRAKTYKI ZAWODOWE):

- dziennik praktyk zawierający program praktyki. Dziennik praktyk z ważną legitymacją studencką spełnia rolę skierowania.

- wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk

 

Przed rozpoczęciem praktyki studenta zobowiązuje się do złożenia w Biurze Dziekana:
- wypełnionego wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki

- podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem praktyk,

- posiadania aktualnych/ważnych badań lekarskich, aktualnej/ważnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej i szczepienia przeciw WZW typu B, oraz

- posiadania ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW na czas praktyki

- posiadania ubezpieczenia OC (polisa wykupiona przez UZ, w której zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obligatoryjnie m.in. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z odbywaniem praktyk przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego).

 

Ww. dokumenty należy złożyć w Biurze Dziekana Collegium Medicum w terminie:

9 maja – 15 czerwca

w dniach: WTORKI 9.00-11.00; CZWARTKI 12-14.00; PIĄTKI 9.00-11.00.

 

Informacji dotyczących ubezpieczenia NNW udziela Biuro Obsługi Studenta (BOS4).  

Ubezpieczenie OC jest zawierane przez Uczelnię i obejmuje OC za szkody związane z odbywaniem praktyk przez studentów Collegium Medicum UZ, jeśli student był na taką praktykę kierowany przez CM UZ (na podstawie Dziennika Praktyk i Porozumienia w sprawie praktyk zawodowych studentów CM).

Ubezpieczenie NNW           Ubezpieczenie OC

Podstawą do zaliczenia praktyki jest złożenie w  Biurze Dziekana:

- wypełnionego dziennika praktyki z pieczęcią i podpisem koordynatora praktyki wraz z wpisami w indeksie umiejętności praktycznych, oraz

- raportu z opisem czynności wykonywanych podczas praktyki wakacyjnej (nie dotyczy studentów ratownictwa).

Ww. dokumenty należy złożyć w terminie 01 – 15 września, w dniach:

WTORKI 9.00-11.00; CZWARTKI 12-14.00; PIĄTKI 9.00-11.00

 

Koordynatorzy praktyk w roku ak. 2021/2022

Kierunek lekarski I i II rok:

 • dr n. med. Róża Poźniak-Balicka
   r.pozniak-balicka@cm.uz.zgora.pl

Kierunek lekarski III-V rok:

 • dr n. med. Marek Szwiec
   M.Szwiec@cm.uz.zgora.pl

Kierunek pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia:

 • mgr Grażyna Milewska-Wilk
   g.milewska-wilk@cm.uz.zgora.pl

Kierunek pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia:

 • mgr Iwona Bonikowska
   i.bonikowska@cm.uz.zgora.pl

Kierunek ratownictwo medyczne:

 • mgr Elżbieta Szostak
    e.szostak@cm.uz.zgora.pl

 

Indywidualna praktyka krajowa

Dokumenty:
- wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie,
- wypełniona ankieta placówki medycznej (Kryteria wyboru placówki)
- porozumienie z instytucją, w której ma odbywać się praktyka potwierdzone pieczęcią imienną, podpisem pieczęcią instytucji (formularz porozumienia dostępny na stronie CM w zakładce STUDIA – PRAKTYKI ZAWODOWE)
 
należy złożyć w Biurze Dziekana Collegium Medicum najpóźniej do dnia 31 maja.

We wniosku należy wskazać miejsce odbywania praktyki, termin realizacji oraz dołączyć porozumienie z instytucją, w której ma odbywać się praktyka potwierdzone pieczęcią imienną, podpisem pieczęcią instytucji; formularz porozumienia dostępny w na stronie CM w zakładce STUDIA – PRAKTYKI ZAWODOWE.

 

Indywidualna praktyka zagraniczna

Podstawą do ubiegania sie o indywidualną praktykę zagraniczną jest złożenie do dnia 31 maja wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie.

We wniosku należy wskazać miejsce realizacji praktyki, termin i uzyskać zgodę dyrektora/kierownika placówki, w której ma się odbywać praktyka, potwierdzoną pieczęcią imienną, podpisem i pieczęcią placówki. Zgoda dyrektora/kierownika placówki powinna być wyrażona po jego zapoznaniu się z programem praktyk w języku angielskim i powinna być zawarta na osobnym druku spełniającym powyższe wymagania.

Po weryfikacji wniosku przez Koordynatora praktyk zawodowych, Dziekan wyraża zgodę na indywidualną praktykę zagraniczną.

Przed rozpoczęciem praktyki student odbiera w Biurze Dziekana program praktyki zawodowej w języku angielskim.

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę oraz wpisy w indeksie umiejętności praktycznych, jeżeli indeks jest w wersji angielsko–polskiej lub oddzielne zaświadczenie o nabytych umiejętnościach praktycznych (zostaje w teczce studenta) stanowiące podstawę wpisu do indeksu.

 

Praktyka w ramach wolontariatu

 1. Studenci zaangażowani w wolontariat mogą mieć zaliczoną tę formę pracy na poczet praktyk wakacyjnych pod warunkiem, że
  1. charakter wykonywanych czynności, jak i miejsce odbywania wolontariatu są zgodne z programem i dzienniczkiem praktyk dla danego roku studiów;
  2. wolontariat umożliwia osiągnięcie określonych sylabusami efektów uczenia się.
 2. Do zaliczenia wolontariatu w ramach praktyk Student przedstawia w dziekanacie następujące dokumenty: podanie, ankieta placówki medycznej (Kryteria wyboru placówki), kopia umowy o wolontariat, pisemne poświadczenie czasu spędzonego na wolontariacie, opis czynności wykonywanych podczas wolontariatu (Raport z praktyki wakacyjnej), wypełniony i podpisany dziennik praktyk.
 3. Dopuszcza się pracę w ramach wolontariatu w miejscu zamieszkania jeśli znajduje się ono poza Zieloną Górą. Uczelnia nie pośredniczy w realizacji formalności podczas tej formy wolontariatu.
 4. "Uchwałą Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia praktyki wakacyjne, których z powodu pandemii nie udało się zrealizować po roku akademickim 2020-2021, mogą być realizowane w okresie do 15 września 2022r. Praktyka może być realizowana w trakcie roku akademickiego pod warunkiem, że nie koliduje to z udziałem w zajęciach dydaktycznych i ewaluacji wiedzy studenta."

 

Dokumenty

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów CM UZ

Oświadczenie Studenta o zapoznaniu się z regulaminem praktyk

Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w spr. ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego

DZIENNIKI PRAKTYK STUDENTA LEKARSKI

DZIENNIKI PRAKTYK STUDENTA RATOWNICTWO MEDYCZNE - dla studentów z rekrutacji 2018-19

DZIENNIKI PRAKTYK STUDENTA RATOWNICTWO MEDYCZNE - dla studentów z rekrutacji 2019-20 2020-21

DZIENNIK PRAKTYKI STUDENTA: PIELĘGNIARSTWO

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki

Sprawozdanie koordynatora z przebiegu praktyk

Procedura - praktyka wakacyjna, lekarski

Raport z praktyki wakacyjnej, lekarski

Kryteria wyboru placówki do realizacji praktyk zawodowych

Wykaz placówek medycznych, w których student pielęgniarstwa może realizować praktyki w oparciu o istniejące porozumienia

Porozumienie w sprawie praktyk WLNZ

Aktualizacja: 22-04-2021