Ratownictwo medyczne

 

Ratownictwo medyczne – 3-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

(Źródło: Pixabay)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych
 • rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym
 • określać stopnie występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku
 • zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar
 • zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki
 • posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku
 • ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia
 • współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu
 • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków
 • rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;
 • prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym
 • objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu
 • udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych
 • pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu
 • wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych
 • organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego;
 • popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach;
 • współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

Absolwent powinien prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze; komunikować się z chorym i poszkodowanym; współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Zasady rekrutacji

 

Aktualizacja: 06-12-2020 (ems)