Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe Logopedia ogólna i kliniczna 

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zawodu regulowanego logopedy poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach oświatowych, medycznych i gabinetach prywatnych, przy czym zatrudnienie w poszczególnych resortach odbywa się pod warunkiem spełnienia innych kryteriów kwalifikacji zawodowych określonych dla zawodu regulowanego logopedy oraz wymagań do zajmowania określonego stanowiska w tych resortach.Sylwetka absolwenta: Absolwent zna i rozumienie fakty i pojęcia związane z zaburzeniami mowy w zakresie istoty, symptomów, przyczyn, metod diagnozy i terapii oraz związku zaburzeń mowy z jakością życia na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania typowe dla zawodu logopedy oraz rozwiązywać problemy nietypowe i pojawiające się nie w pełni przewidywalnych warunkach. Potrafi planować własny rozwój zawodowy. Jest gotów do postępowania zgodnie z etyką zawodową oraz upowszechniania swojego zachowania w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki swoich działań. Adresaci: Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim. Informacje dodatkowe: Studia trwają cztery semestry. Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych realizowanych przez dwa lata podczas 34 sobotnio-niedzielnych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.

Rekrutacja

 

Studia podyplomowe Neurologopedia

Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii jest przygotowany do prowadzenia profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, do wieku senioralnego), u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Adresaci: Studia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii (ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii lub studia wyższe na kierunku lub specjalności logopedycznej). Informacje dodatkowe: Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych realizowanych podczas 15 weekendowych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii.

Rekrutacja

 

Studia podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Celem studiów jest przekazanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, promocji zdrowia, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zapoznanie z modelami zarządzania opieką zdrowotną oraz sposobem zarządzania zasobami ludzkimi, zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej jest wyposażony w kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia, ma kompetencje do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz efektywnego zarządzania finansami, ma wiedzę z zakresu prawa medycznego, oraz norm prawnych dotyczących działalności leczniczej, wiedzy z zakresu farmakoekonomiki, promocji zdrowia, praw pacjentów, posiada umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia i zarządzania personelem. Adresaci: Studia podyplomowe – Zarządzanie w opiece zdrowotnej mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów, w szczególności do osób pełniących funkcje menadżerskie w służbie zdrowia, jak również dla osób planujących pełnić funkcje kierownicze w jednostkach służby zdrowia. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Informacje dodatkowe: Studia trwają 2 semestry. Program studiów przewiduje 162 godziny zajęć w formie wykładów realizowanych podczas 15 zjazdów (sobota, niedziela) odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu.

Rekrutacja

Aktualizacja: 16-04-2021 (ems)