Wydziałowe Rady Programowe

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w zw. z § 6 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz § 5 ust. 2 Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 577 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia J.M.Rektor w Zarządzeniu nr 197 z dnia 14 października 2020 roku powołał:

 • Wydziałową Radę Programową dla kierunku lekarskiego
 • Wydziałową Radę Programową dla kierunku pielęgniarstwo
 • Wydziałową Radę Programową dla kierunku ratownictwo medyczne.

 

Do zadań Wydziałowych Rad Programowych należy monitorowanie procesu kształcenia na kierunku/kierunkach studiów, dla których została powołana, w tym:

 • okresowa ocena programu studiów dotycząca w szczególności:
 • zgodności programu studiów z wymaganiami prawa (w tym standardami kształcenia dla kierunków, które są nimi objęte i przepisami branżowymi) oraz wewnątrzuczelnianymi wytycznymi
 • zgodności efektów uczenia się sformułowanych dla przedmiotów z efektami kierunkowymi
 • aktualności i zgodności treści kształcenia z efektami uczenia się
 • adekwatności stosowanych metod dydaktycznych i metod weryfikacji do założonych dla poszczególnych przedmiotów efektów uczenia się;
 • jasności przyjętych kryteriów oceniania
 • procesu dyplomowania w zakresie zgodności problematyki prac dyplomowych z efektami uczenia się i dyscyplinami naukowymi, do których został przyporządkowany kierunek, zasadności ocen i stawianych wymagań w powiązaniu z poziomem studiów, a także problematyki egzaminu dyplomowego
 • okresowy przegląd obsady zajęć oraz składów komisji egzaminacyjnych w procesie dyplomowania;
 • okresowy przegląd umiędzynarodowienia kierunku, w tym zakresu współpracy międzynarodowej;
 • okresowy przegląd współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pod kątem potrzeb wynikających z programu studiów, w tym prawidłowości doboru miejsc praktyk;
 • okresowy przegląd publicznego dostępu do informacji w odniesieniu do programu studiów i jego realizacji (Zarządzenie Nr 197 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych rad programowych w Collegium Medicum, § 4)

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Regulamin

Skład Wydziałowej Rady dla kierunku lekarskiego powołanej z dniem 14 października 2020 roku (Zarządzenie Nr 197 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych rad programowych w Collegium Medicum, § 1):

Przewodniczący

 1. prof. dr hab. n.med. Marek Spaczyński

Nauki podstawowe i przedkliniczne:

 1. dr hab. n.med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ - przewodniczący sekcji
 2. prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
 3. prof. dr hab. n.med. Maciej Zabel
 4. prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
 5. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
 6. dr hab. n.med. Tomasz Huzarski, prof. UZ
 7. dr hab. n.med. Agnieszka Malińska, prof. UZ
 8. dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
 9. dr hab. n.med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ
 10. dr Leszek Porowski
 11. Aleksandra Pakulska - przedstawiciel studentów;
 12. Iga Kolasa - przedstawiciel studentów

Nauki kliniczne:

 1. dr n.med. Paweł Jarmużek - przewodniczący sekcji
 2. prof. dr hab. n.med. Maria Gańczak
 3. dr hab. n.med. Dawid Murawa, prof. UZ
 4. dr hab. Józef Haczyński, prof. UZ
 5. prof. dr hab. n.med. Łukasz Dzieciuchowicz
 6. dr hab. n.med. Maciej Salagierski, prof. UZ
 7. dr hab. n.med. Marcin Zaniew, prof. UZ
 8. dr n.med. Julia Sobol
 9. dr n.med. Róża Poźniak-Balicka
 10. dr n.med. Wojciech Wierzchołowski
 11. Anna Sikora - przedstawiciel studentów
 12. Oskar Pasek - przedstawiciel studentów
 13. Aleksandra Kotlińska - przedstawiciel studentów.

Interesariusze zewnętrzni

 1. dr hab. n.med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ - Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli;
 2. dr n.med. Franciszek Pietraszkiewicz - Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
 3. dr hab. n.med. Rafał Rzepka, prof. UZ - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
 4. dr n.med. Bogusław Staniu] - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
 5. dr n.med. Władysław Sterna - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 6. dr n.med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 7. dr Marek Działoszyński - Prezes Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 8. mgr Piotr Bromber - Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
 9. dr n.med. Marzenna Plucińska - Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 10. dr n.med. Mariusz P. Witczak - Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Regulamin

Skład Wydziałowej Rady dla kierunku pielęgniarstwo powołanej z dniem 14 października 2020 roku (Zarządzenie Nr 197 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych rad programowych w Collegium Medicum, § 2):

 1. dr n.med. Joanna Hoffman-Aulich - przewodniczący
 2. dr Jolanta Chmielowiec
 3. mgr Grażyna Milewska-Wilk
 4. mgr Monika Lato-Pawłowska
 5. mgr Weronika Rozenberger - Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 6. mgr Iwona Bonikowska
 7. mgr Barbara Król - przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 8. dr Krzysztof Chmielowiec
 9. dr Justyna Jasik-Pyzdrowska
 10. mgr Anna Gwara
 11. Karolina Grzybek - przedstawiciel studentów
 12. Eliza Bierwiczonek - przedstawiciel studentów

 

WYDZIAŁOWA RADA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Regulamin

Skład Wydziałowej Rady dla kierunku ratownictwo medyczne powołanej z dniem 14 października 2020 roku (Zarządzenie Nr 197 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych rad programowych w Collegium Medicum, § 3):

 1. dr hab. n.med. Michał Gaca, prof. UZ - przewodniczący
 2. dr n. med. Sybilla Mańkowska
 3. mgr Marcin Mańkowski - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze
 4. lek. med. Wiesław Świtała - Kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 5. lek. med. Szymon Michniewicz - Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 6. dr n. med. Maciej Naskręt
 7. mgr Henryk Sawicki
 8. mgr Mariusz Moszak
 9. mgr Szymon Dutkowiak
 10. Michał Blinkiewicz - przedstawiciel studentów
 11. Adam Waligóra - przedstawiciel studentów

 

Aktualizacja: 12-12-2020 (ems)