Zarządzanie w opiece zdrowotnej


OPIS STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, promocji zdrowia, epidemiologii, ekonomiki zdrowia, zapoznanie z modelami zarządzania opieką zdrowotną oraz sposobem zarządzania zasobami ludzkimi, zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia.
Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej jest wyposażony w kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia, ma kompetencje do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia, oraz efektywnego zarządzania finansami, ma wiedzę z zakresu prawa medycznego, oraz norm prawnych dotyczących działalności leczniczej, wiedzy z zakresu farmakoekonomiki, promocji zdrowia, praw pacjentów, posiada umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia i zarządzania personelem.
Adresaci: Studia podyplomowe – Zarządzanie w opiece zdrowotnej mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów, w szczególności do osób pełniących funkcje menadżerskie w służbie zdrowia, jak również dla osób planujących pełnić funkcje kierownicze w jednostkach służby zdrowia.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych
w zakresie Zarządzanie w opiece zdrowotnej.
Informacje dodatkowe: Program studiów przewiduje 162 godziny zajęć (2 semestry) w formie wykładów realizowanych podczas 15 zjazdów (sobota, niedziela) odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu.
Kierownik studiów:
Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska
(kontakt e.nowakowska@cm.uz.zgora.pl lub elapharm@poczta.onet.pl)
 

PROGRAM STUDIÓW

 • Wpływ czynników, fizycznych, chemicznych biologicznych na zdrowie
 • Pojęcie zdrowia i choroby
 • Systemy finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce
 • Rola farmakoekonomiki w zarządzaniu służbą zdrowia
 • Telemedycyna
 • Edukacja pacjenta - system komunikowania na linii lekarz- pacjent
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i w krajach UE
 • Efektywne zarządzanie wynikami pracy
 • Bezpieczeństwo danych
 • Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i krajach UE
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Etyczne zasady zdrowia publicznego
 • Seminarium dyplomowe


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich,
 3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 4. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe.


CZAS TRWANIA STUDIÓW, OPŁATY

 • czas trwania: 2 semestry
 • opłata za semestr: 2500 zł
 • opłata rekrutacyjna: 85 zł


ZASADY REKRUTACJI I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php oraz złożenia wymaganych dokumentów
w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra,
tel. 68 328 73 77 lub elektronicznie e-mail: kierownik@cm.uz.zgora.pl
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Przewidywana liczba miejsc na studiach wynosi maksymalnie 30 osób.


KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoce specjalistyczny charakter zajęć zapewnia liczne grono wykładowców – specjalistów oraz managerów o niekwestionowanej pozycji na rynku ochrony zdrowia z wieloletnim doświadczeniem akademickim.


HARMONOGRAM

Program studiów przewiduje 162 godziny zajęć w formie wykładów realizowanych podczas 15 zjazdów (sobota, niedziela) odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu.
Pierwszy zjazd planowany jest na 23-24 październik 2021.
Pozostałe daty zjazdów zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Aktualizacja: 16-04-2021