Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Tytul projektu:

„Monoprofilowe centrum symulacji medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.”

Numer projektu:

POWR.05.03.00-00-0084/17

Beneficjent:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu praktycznego kształcenia z wykorzystaniem metody symulacji medycznej i zaawansowanych rozwiązań technicznych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonym na WLNZ poprzez adaptację i wyposażeniu budynku dydaktycznego i stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej; szkolenie zespołu MCSM; szkolenia nauczycieli akademickich z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej w okresie na lata 2017 do 2018.

Planowane rezultaty:

 • Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1
 • Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych: 1
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 239
 • Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu: 225
 • Liczba osób objętych szkoleniami / konsultacjami w zakresie funkcjonowania centrum symulacji medycznej: 239
 • Wartość projektu:

  2 599 995,46 zł. brutto

  Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:

  2 284 995,95 zł. brutto

  Okres realizacji projektu:

  01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.